วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

โครงการ HUMANIZATION PROMOTION PROJECT


โครงการ HUMANIZATION PROMOTION PROJECT

การดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้ความสำคัญของสุขภาวะของผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่อยู่ภายในองค์กรและยังตระหนักถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองของการดำเนินธุรกิจแบบที่สร้างความสมดุลให้กับทุกฝ่าย 
‪#‎Humanization‬ ‪#‎Promotion‬ ‪#‎Project‬ ‪#‎SMEs‬


สนใจร่วมโครงการได้ที่ อ.อุษณีย์ กองพิมพ์ (อ.อั๋น) เบอร์โทร 093 937 8964 หรือ 095 467 9709 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2559 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


สิ่งเล็กๆที่หลายองค์กรใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของทีม
อาจเริ่มต้อนจาก Training Need ผสมผสานกับ Training Want
สามารถนำไปวัด Competency ของบุคลากรผ่าน KPI
และสามารถวัด Performance ได้ทั้งองค์กร
ซึ่งได้มาจากทุกคนในองค์กร
รวมทั้งตัวบทกฏหมายและลูกค้า
‪#‎ให้คุณเปิดมุมมองใหม่‬ เมื่อมาสัมผัสเรา

แรงงานชล คนลดเหล้า
เครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร (คนอ.)และ
ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จ.ชลบุรี
ร่วมกับ
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก (ชลบุรี)

นำโดย
1.คุณพีรพล รอดบุญลือ
ประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จ.ชลบุรี
ประธานเครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร
2.คุณนภดลคงสมโภชน์(ว่าที่ ร.ต., พว.)
ผู้จัดการเครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร
รองประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จ.ชลบุรี
3.คุณเลิศชาย อินทเชตุ
รองประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จ.ชลบุรี
4.คุณอุษณีย์ กองพิมพ์
เลขาชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จ. ชลบุรี และเครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร

ขอเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ "แรงงานชล คนลดเหล้า" โครงการระยะที่1
กิจกรรมที่จะดำเนินการ(โดยย่อ)ได้แก่
1. เข้าร่วมฟังหลักการและเหตุผลในการกำเนินโครงการ
2. ทีมวิทยกรลงพื้นที่ให้ความรู้กับพนักงาน
กลุ่มเป้าหมายช่วง (งดเหล้าเข้าพรรษา) ขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัท
3. สติกเกอร์รณรงค์งดเหล้า ป้ายไวนิล รณรงค์ งดเหล้า
4. เสื้อรณรงค์งดเหล้า สำหรับคณะกรรมการดำเนินการ
5. แบบประเมินปัจจัยเกี่ยวกับการลดเหล้า
6. ประเมินผลการดำเนินงาน สิ่งที่ได้จากโครงการของสถานประกองการและผู้เข้าร่วม
7. เสนอชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการรับรางวัลองค์กรต้นแบบงดเหล้าและคนต้นแบบงดเหล้า

  "แรงงานชล คนลดเหล้า" ได้อะไรมากกว่าที่คิด

ชึ่งส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนับเบื้องต้น คือ
1.สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี
2. 5 เสือแรงงาน จ.ชลบุรี (กำลังประสาน)
3. ***สำคัญมากคือ ผู้ว่าราชการ จ. ชลบุรี (กำลังประสาน)

และที่เป็นผลพลอยได้คือ การทำ CSR ของสถานประกอบการที่ร่วมกิจกรรมผ่านสื่อของเครือข่าย


สิ่งเล็กๆที่หลายองค์กรใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของทีม
อาจเริ่มต้อนจาก Training Need ผสมผสานกับ Training Want
สามารถนำไปวัด Competency ของบุคลากรผ่าน KPI
และสามารถวัด Performance ได้ทั้งองค์กร
ซึ่งได้มาจากทุกคนในองค์กร
รวมทั้งตัวบทกฏหมายและลูกค้า
‪#‎ให้คุณเปิดมุมมองใหม่‬ เมื่อมาสัมผัสเรา

โครงการปรับแผนธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ SMEs


โครงการปรับแผนธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

ขอเชิญผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคการผลิตในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เข้าร่วม
โครงการปรับแผนธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถSMEs  พื้นที่จ.ชลบุรี งบประมาณ ปี 2559

สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 หรือ
เข้าไปสมัครได้ที่ http://www.ช่วยเอสเอ็มอี.com/register.phpสิ่งเล็กๆที่หลายองค์กรใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของทีม
อาจเริ่มต้อนจาก Training Need ผสมผสานกับ Training Want
สามารถนำไปวัด Competency ของบุคลากรผ่าน KPI
และสามารถวัด Performance ได้ทั้งองค์กร
ซึ่งได้มาจากทุกคนในองค์กร
รวมทั้งตัวบทกฏหมายและลูกค้า
‪#‎ให้คุณเปิดมุมมองใหม่‬ เมื่อมาสัมผัสเรา

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเติบโตของธุรกิจสู่ ความยังยืน” SMEs Stronger for SMEs Together


เรียน ผู้ประกอบการ
เครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร ร่วมกับ JN Business Consulting & Training
ขอเชิญผู้ประการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเติบโตของธุรกิจสู่
ความยังยืน” SMEs Stronger for SMEs Together เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมวิกสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในตลาด และสร้างเครือข่ายที่สามารถช่วยเสริมกันได้
ภายใต้การดำเนินงานสู่ปีที่ 8 ปณิธานของเราคือ “การให้” เน้นการเสริมสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนของ SMEs หัวข้อในการอบรม
😀Team & KPI
😍Happy Workplace & PDCA
🤗Balanced Scorecard & Stakeholder
🤔Positive Thinking & Attitude Plus
การจัดโครงการนี้จำกัดจำนวน 8 รุ่น โดย 1 เดือนจัดได้ 2 รุ่นและต้องเป็น
SMEs ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการอบรมแบบ
In-house Training อบรมรุ่นละไม่เกิน 30 คน/รุ่น/บริษัท ใช้เวลาในการอบรม 3 ชั่วโมง
ซึ่งทีมวิทยากรนำโดย อ.นภดล คงสมโภชน์(ว่าที่ ร.ต., พว.) ต้องการให้การแบ่งปันและ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีระบบ และหลังการอบรมท่านสามารถเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องจากความสมัครใจเพื่อรับสิทธิพิเศษ คือ
Assessment : การประเมินศักยภาพของกิจการ
Coaching : การเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตทั้ง 4 ด้าน
Business Tools : การใช้เครื่องมือช่วยเหลือผู้ประกอบการ
Business Matching & Networking : โอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจ
Government Support : การสนับสนุนจากภาครัฐ
ทั้งนี้สามารถแจ้งเข้าร่วมโครงการได้ที่ อ.อุษณีย์ กองพิมพ์ (อ.อั๋น) เบอร์โทร
093 937 8963 หรือ 095 467 9709 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2559 โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JN Business Consulting & Training


สิ่งเล็กๆที่หลายองค์กรใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของทีม
อาจเริ่มต้อนจาก Training Need ผสมผสานกับ Training Want
สามารถนำไปวัด Competency ของบุคลากรผ่าน KPI
และสามารถวัด Performance ได้ทั้งองค์กร
ซึ่งได้มาจากทุกคนในองค์กร
รวมทั้งตัวบทกฏหมายและลูกค้า
‪#‎ให้คุณเปิดมุมมองใหม่‬ เมื่อมาสัมผัสเรา‪การให้เพียงเล็กน้อย‬

ดีกว่าไม่ให้เลย


สิ่งเล็กๆที่หลายองค์กรใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของทีม
อาจเริ่มต้อนจาก Training Need ผสมผสานกับ Training Want
สามารถนำไปวัด Competency ของบุคลากรผ่าน KPI
และสามารถวัด Performance ได้ทั้งองค์กร
ซึ่งได้มาจากทุกคนในองค์กร
รวมทั้งตัวบทกฏหมายและลูกค้า
‪#‎ให้คุณเปิดมุมมองใหม่‬ เมื่อมาสัมผัสเราการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมรรถนะทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ” Human Resources Competency for Human Capital Professional


เรียน เพื่อนสมาชิกและผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
ทีมงาน JN Business Consulting & Training ขอมอบ หลักสูตรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “สมรรถนะทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ” Human Resources
Competency for Human Capital Professional แทนคำขอบคุณในการดำเนินงานสู่
ปีที่ 8 ปณิธานของเราคือ “การให้” เน้นการยกเครื่องทีมบุคลากรในสถานประกอบการ
ทุกคนกับหัวข้อในการอบรม
😀Team & KPI
😍Happy Workplace & PDCA
🤗Balanced Scorecard & Stakeholder
🤔Positive Thinking & Attitude Plus
การจัดโครงการนี้จำกัดจำนวน 8 รุ่น โดย 1 เดือนจัดได้ 2 รุ่น ซึ่งเป็นการอบรม
แบบ In-house Training อบรมรุ่นละไม่เกิน 30 คน/รุ่น/บริษัท ใช้เวลาในการอบรม 3
ชั่วโมง ซึ่งวิทยากร อ.นภดล คงสมโภชน์(ว่าที่ ร.ต., พว.) ต้องการให้การแบ่งปันและมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีระบบ 
ทั้งนี้สามารถแจ้งเข้าร่วมโครงการได้ที่ อ.อุษณีย์ กองพิมพ์ (อ.อั๋น) เบอร์โทร
093 937 8963 หรือ 095 467 9709
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JN Business Consulting & Training

สิ่งเล็กๆที่หลายองค์กรใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของทีม
อาจเริ่มต้อนจาก Training Need ผสมผสานกับ Training Want
สามารถนำไปวัด Competency ของบุคลากรผ่าน KPI
และสามารถวัด Performance ได้ทั้งองค์กร
ซึ่งได้มาจากทุกคนในองค์กร
รวมทั้งตัวบทกฏหมายและลูกค้า
‪#‎ให้คุณเปิดมุมมองใหม่‬ เมื่อมาสัมผัสเรา
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

#สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน

#สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน
ปรับระบบการลงทะเบียนอีกรอบแล้วค่ะ
ทีมวิทยากรพร้อม
ทีมงานพร้อม
คุณลูกค้าพร้อมกันหรือยัง....
...
ขอเสียงหน่อยค่ะ